Protestantism

Besvarad: 27.07.2013
Många frågar om protestantismen. Vad är det och hur fungerar det?
Visa hela frågan och svaret

Många frågar:

Många frågar om protestantismen. Vad är det och hur fungerar det?

Ben Thilman svarar:

Thilman

Protestantism är ett samlingsnamn för en del kristna inriktningar och grupper som uppkom i samband med de kristna reformrörelserna på 1500-talet. Reformrörelserna ville avvisa den katolska kyrkans anspråk på att vara den enda rättmätiga kristna kyrkan. Till protestanterna brukar man räkna evangelisk-lutherska och reformerta kyrkorna och ibland även en del evangeliska frikyrkor m.m. Protestantism är med andra ord ett ganska luddigt begrepp.

Vad tycker den protestantiska kyrkan om homosexualitet?

Det finns många olika inställningar till homosexualitet inom de protestantiska kyrkorna, från ett klart fördömande som synd till ett fullständigt accepterande av både homosexuella och utövad homosexualitet. På denna punkt som på många andra punkter finns det inte en enda tydlig uppfattning inom de protestantiska kyrkorna. Det beror på hur man tolkar det man läser i bibeln. Inom vår kyrka diskuteras inställningen till homosexuella och homosexualitet och meningarna är mycket delade.

Min kompis sa att abort var förbjudet inom den protestantiska kyrkan är det sant?

Abort är inte förbjudet inom de protestantiska kyrkorna. Men på denna punkt finns det inte heller någon klar ståndpunkt. Vår kyrka har strävat till att i sin etiska diskussion ta ett mjukt och mänskligt förhållningssätt till frågan om abort. Där tar man hänsyn till frågan om ett högaktande av livet, båda fostrets och moderns liv. Kyrkan har strävat till att inte fördöma utan stödja den som genomgått en abort.

Vilka sakrament har ni inom protestantiska kyrkan och hur går de till?

Det finns olika uppfattningar om sakramenten inom de olika protestantiska kyrkorna. Inom vår Lutherska kyrkan har vi två sakrament, dopet och nattvarden. Orsaken till att vi har bara två, är att dessa är instiftade av Jesus själv.

Hur ser en vanlig dag ut för en som är protestant?

Det beror mycket på vem man frågar, hurudan dagen ser ut. Men det finns väl vissa saker som är karakteristiska för protestanter. En sak är att man inom protestantismen betonar vikten av arbete. Det andra är det att dagen inramas av ett andakstliv med morgonandakt och aftonandakt.

Hej! Vad kännetecknar den protestantiska kyrkan?

Den protestantiska kyrkan kom till på 1500-talet och var en reaktion mot missbruk som hade rotat sig i den katolska kyrkan. Martin Luther betonade att trons grund är Bibeln allena, tron allena och Kristus allena.

Hur går en protestantisk gudstjänst till?

Det finns två huvudtyper av protestantiska gudstjänster. Ordets gudstjänst, där predikan är det centrala och nattvardsgudstjänst där nattvarden är gudstjänstens höjdpunkt. Till gudstjänsten hör bibelläsning, psalmsång, böner och förkunnelse och gemensamt nattvardsfirande.

Vem är ledare inom protestantiska kyrkan?

Varje kyrka har sina egna ledare inom de protestantiska kyrkorna. Ett drag hos de protestantiska kyrkorna har varit att det är landets regent som är kyrkans överhuvud. Inom kyrkan är biskoparna med ärkebiskopen i spetsen som har ledningsansvaret.

Vilka moraliska regler förväntas man leva efter inom Protestantismen?

Inom prostestantismen är de tio budorden samt det dubbla kärleksbudet de moral regler som man strävar att följa.

Hur fungerar den Moderna Protestantiska kyrkan? likheter och skillnader från Martin Luthers tid? etc.

Du ställer en svår fråga. Martin Luther skapade en teologi som fortfarande är fullt användbar inom de lutherska kyrkorna. Däremot har världen förändrats en hel del. Till protestantismens väsen hör att reformationen pågår hela tiden. Därför förs det inom de protestantiska kyrkorna en ständig diskussion där man strävar till att anpassa kyrkans lära till den tid vi lever i och försöka möta nya utmaningar i tiden med det arv som protestantismen gett oss. Tyvärr kan jag inte svara så ingående på din fråga. Det är en väldigt stor fråga.

Heeej Jag undrar vad den protestantiska kyrkan har för syn på bibeln? Hur noga dom är med att följa det som står i bibeln och så.

Martin Luther menade att tron och livet skall bygga på bibeln. Bibeln är det enda rättesnöret för tron. Så bibelns plats är mycket central inom de protestantiska kyrkorna.

Finns det några viktiga årtal inom protestantismen? I så fall vilka och varför?

Det finns viktiga årtal inom protestantismen.

 • Luther spikar upp sina 95 teser 31.10.1517
 • Riksdagen i Worms 1521
 • Luther översätter bibeln till tyska 1534
 • Bibeln översätts till svenska första gången 1541

Detta är några viktiga årtal som märker ut visa centrala händelser inom protestantismens historia. Det finns många fler.


Mvh.
Ben

Kommentarer

 • Hej, vad säger den protestantiska kyrkan om vetenskapen? Är det något kyrkan erkänner eller hur ställer ni er till det?

  Sparad av Johanna, 28.01.2016 13:50 (6 år sen)

 • Hej Det finns inte någon enhetlig syn på vetenskap inom de prostestantiska kyrkorna. I allmänhet kan man säga att den protestantiska etiken ställer sig positivt till de rön man gjort inom vetenskapen och att kyrkorna och det vetenskapliga samfundet är i en konstant dialog med varandra. Men bland de protestantiska kyrkorna finns också de som tar avstånd från alla vetenskapliga rön som på något sätt utmanar deras bibelsyn.

  Sparad av Ben Thilman, 10.02.2016 11:25 (6 år sen)

 • Hejsan jag vill gärna veta hur den proteststantiska kyrkan ser ut jämfört med andra kyrkor

  Sparad av Ben, 14.03.2016 09:44 (6 år sen)

 • hej Det är rätt svårt att koert och utförligt förklara hur de protestantiska kyrkorna är i förhållande tilla ndra kyrkor. Bästa bilden får du om du besöker en katolsk och en ortodox gudstjänst och sedan en luthers och funderar på vilka som är skillnaderna. kanske du också kan få ett samtal med en präst från de olika kyrkorna. men om man kort skall ge en beskriving på särarten i de prostestantiska kyrorna, så kudne man ta fram det som Martin Luther betonade: att Kristus är i centrum, att det lästa och predikade ordet är i centrum och att det är Guds gärningar hellre än våra gärningar som inverkar på vår relation till Gud. Mvh Ben Thilman omsorgspräst

  Sparad av Ben Thilman, 21.03.2016 12:14 (6 år sen)

 • Hej, Jag undrar hur den protestantiska kyrkan ser på preventivmedel?

  Sparad av Isa Lundén, 19.04.2016 11:57 (6 år sen)

1 2 3 4 5 6 7 8

Skriv kommentar

RSS flöde för kommentarer på denna sida | RSS flöde för alla kommentarer

Dölj

Tillbaka till Frågor och svar